Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.) i statutu szkoły.

Statut Szkoły Podstawowej Nr 205

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2010

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2011

Procedura wydawania opinii

Procedura wydawania opinii - wnioski