Organy szkoły

ˇ Organami Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi są:

1.Dyrektor Szkoły

2.Wicedyrektor Szkoły

3.Rada Pedagogiczna

4.Rada Rodziców

5.Samorząd Uczniowski

ˇ Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.

ˇ W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w "Księdze zarządzeń dyrektora szkoły", na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

ˇ DYREKTOR

Kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole. Zadania i kompetencje Dyrektora określone są w Statucie Szkoły. Dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr 205 w Łodzi jest pani mgr Magdalena Czwartosz-Bujnowicz.

ˇ WICEDYREKTOR

Powierzenie nauczycielowi tej funkcji i odwołanie z niej dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej. Wicedyrektor szkoły pełni przydzielone mu czynności w imieniu dyrektora szkoły i działa w ramach udzielonych mu uprawnień. Zadania i kompetencje Wicedyrektora określone są w Statucie Szkoły Wicedyrektorem jest pani mgr Krystyna Rzadkowolska.

ˇ RADA PEDAGOGICZNA

Jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole. Szczegółowe kompetencje Rady Pedagogicznej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał zawiera ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz wewnętrzny "Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 205 w Łodzi".

ˇ RADA RODZICÓW

Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły. Radę Rodziców stanowią tzw. "trójki klasowe", które wybierane są przez ogół rodziców uczniów wszystkich klas. Każda klasa wybiera swojego przedstawiciela do szkolnej Rady Rodziców, która ma tylu członków ile jest oddziałów w szkole. Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. Może wspierać działalność statutową szkoły gromadząc fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym między innymi zawarte są zasady wydatkowania funduszy.

ˇ Samorząd Uczniowski

Samorząd tworzą uczniowie szkoły. Zasady wybierania i działania organów samorządu uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU respektując wspomnianą wyżej ustawę oświatową zawiera szczegółowe kompetencje i uprawnienia samorządu uczniowskiego.

ˇ Skargi i wnioski

Skargi i wnioski składać można:

drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski , 92-413 Łódź, Dąbrówki 1

telefonicznie lub faksem - numer: 0 - 42 670-99-98

pocztą elektroniczną: kontakt@sp205.elodz.edu.pl

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 8.00-16.00.

Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 205 w Łodzi przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły.

REKRUTACJA

ˇ Zapisy do klasy pierwszej odbywają się zgodnie z corocznie publikowanym Zarzšdzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru. Rodzice chcšcy aby Ich dziecko uczyło się w naszej szkole proszeni są o składanie podań w sekretariacie szkoły w dowolnym dla nich terminie.

1. Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie.

2. Do szkoły można przyjąć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.

3. Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga:

pisemnej deklaracji (podania) rodziców,

potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego-dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,

dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy-dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej

powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka

4. O przyjęciu do szkoły dzieci spoza rejonu decyduje kolejność składania podań.

5. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły.

6. O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu

7. Podania rodziców (prawnych opiekunów) rozpatruje komisja w składzie trzyosobowym.

8. Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 roku życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia.

9. Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.