1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy władz oświatowych w sprawie organizacji roku szkolnego.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

4. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

5. Uczniowie szkoły podzieleni są na oddziały i realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.

6. Przeciętna liczba uczniów w oddziale powinna w zasadzie wynosić 26 uczniów, w szczególnych przypadkach liczba uczniów może się zwiększyć lub zmniejszyć.

7. Organizację zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W szkole funkcjonują:

ˇ stołówka,

ˇ świetlica,

ˇ świetlica profilaktyczna,

ˇ gabinet pielęgniarski,

ˇ biblioteka.

KONTAKT SZKOŁY Z RODZICAMI

1.Rodzice mają prawo do zaznajomienia się z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno-wychowawczymi w danej klasie i szkole, znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania, uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci, wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły.

2.Stałe współdziałanie rodziców i nauczycieli umożliwiają rady klasowe, rada rodziców.

3.Szkoła organizuje spotkania:

-- Dwa razy w roku (wrzesień - październik, maj-czerwiec ) dyrektora (wicedyrektora) z rodzicami wszystkich poziomów, -- klasy I - VIII: co najmniej dwa razy w roku szkolnym (wrzesień - styczeń) zebrania wychowawców z rodzicami, z okazji świąt i uroczystości organizowanych przez klasy, przed planowanymi wyjazdami zbiorowymi (wycieczki, biwaki itp.).

4.Wszyscy nauczyciele (poczynając od października z wyłšczeniem września i stycznia oraz czerwca) dyżurują w szkole wg harmonogramu zamieszczonego na stronie szkoły, udzielając rodzicom indywidualnych konsultacji o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci.

5. Rodzice mają prawo w wyznaczonym czasie uzyskać od nauczyciela informację, a nauczyciel ma obowiązek indywidualnego kontaktu z rodzicami w razie potrzeby.

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W Szkole Podstawowej nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski w Łodzi działają:

1. Zespół Tańca Pędziwiatry

2. UKS Olechów

3. Liczne koła zainteresowań m.in.:

- chór szkolny,

- nauki gry na gitarze

- informatyczne,

- przyrodnicze,

- taneczne,

- turystyczne,

- sportowe,

- plastyczne,

- języka angielskiego,

- matematyczne,

- literackie,

- teatralne.

W Szkole Podstawowej nr 205 w Łodzi zatrudnieni są nauczyciele, pedagog, pracownicy administracji i obsługi. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale oraz w danym zespole przedmiotowym tworzą zespoły WDN (Wewnętrzne Doskonalenie Nauczycieli), których zadania określone są w odrębnym regulaminie Obowiązki nauczycieli określone są w Statucie Szkoły.

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 205 w Łodzi

LpImię i nazwisko nauczycielaKwalifikacje, nauczany przedmiotWychowawstwo
1 Magdalena Czwartosz-Bujnowicz DYREKTOR
etyka
2 Alicja Kozanecka WICEDYREKTOR
matematyka
3 Agata Łuczak WICEDYREKTOR
pedagog
4 Krystyna Rzadkowolska WICEDYREKTOR
historia; j.polski
5 Paulina Alagierska-Jeśman język angielski Klasa 8c
6 Katarzyna Bartłomiejczyk matematyka Klasa 4d
7 Małgorzata Białkowska język polski Klasa 8a
8 Paulina Błażałek chemia, fizyka
9 Izabela Bucka język angielski Klasa 6a
10 Małgorzata Bułhak edukacja wczesnoszkolna Klasa 2e
11 Michał Caban biblioteka
12 Beata Chruślińska edukacja wczesnoszkolnaKlasa 2c
13 Wiktoria Cichomska-Rodziewicz świetlica
14 Małgorzata Dawczyńska nauczyciel wspomagajšcy
15 Katarzyna Depczyńska-Samiec przyroda, biologia Klasa 4b
16 Małgorzata Domańska świetlica
17 Anna Drozd język polski Klasa 7b
18 Aneta Dybka język niemiecki; technika Klasa 7h
19 Joanna Figiel język angielski
20 Przemek Fiołek świetlica
21 Joanna Gabara język angielski Klasa 5d
22 Martyna Garnys świetlica
23 Joanna Glinka-Figiel edukacja wczesnoszkolna Klasa 1c
24 Barbara Gralec świetlicchemia, fizykaa
25 Bogusława Grodzka-Owczarek nauczyciel wspomagajšcy
26 Ilona Grzybczyńska świetlica
27 Karolina Hawrylciów biblioteka
28 Joanna Hejna-Dybka religia
29 Marcin Jędraszczyk wychowanie fizyczne
30 Magdalena Jędrzejczak język angielski Klasa 4e
31 Magdalena Jugiel edukacja wczesnoszkolna Klasa 2a
32 Barbara Kacperczyk fizyka
33 Elżbieta Kaczmarek geografia; EDB
34 Maciej Kasprzak vel Rosiak wychowanie fizyczne
35 Danuta Kębłowska matematykaKlasa 7e
36 Małgorzata Kmieciak historia; WOS; wdżwrKlasa 6b
37 Grażyna Koguc język polskiKlasa 8g
38 Dorota Kowalczyk-Dworak matematyka; chemia
39 Weronika Kozera-Huszczo język polski Klasa 7a
40 Agnieszka Kozińska wychowanie fizyczne; wdżwr
41 Agnieszka Krajewska wychowanie fizyczne Klasa 7g
42 Iwona Krajewska język angielski Klasa 5b
43 Krzysztof Krawczyk religia
44 Tomasz Król religia
45 Ewa Kryszczuk muzyka
46 Katarzyna Laskowska język angielski
47 Jan Latusek historia Klasa 5a
48 Natalia Lecyk nauczyciel wspomagajšcy
49 Liliana Lewandowska nauczyciel wspomagajšcy
50 Norbert Loch historia Klasa 4c
51 Iwona Małkiewicz edukacja wczesnoszkolna Klasa 3a
52 Małgorzata Maszke edukacja wczesnoszkolna Klasa 3e
53 Anna Mazur edukacja wczesnoszkolna
54 Zofia Mierzyńska edukacja wczesnoszkolna Klasa 1b
55 Łukasz Mirowski wychowanie fizyczne
56 Tatiana Nojek psycholog
57 Anita Nowak wychowanie fizyczne
58 Aneta Nowakowska edukacja wczesnoszkolna Klasa 1a
59 Mateusz Ociepka nauczyciel wspomagajšcy
60 Jolanta Pastusiak matematyka Klasa 7c
61 Łukasz Pastusiak geografia; przyroda Klasa 4a
62 Iwona Pawelska-Sobczak edukacja wczesnoszkolna Klasa 1d
63 Agnieszka Pawlak edukacja wczesnoszkolna Klasa 3c
64 Anna Pietrzak informatyka
65 Barbara Pilas matematyka
66 Magdalena Przybył informatyka
67 Katarzyna Ratajczyk język angielski Klasa 5c
68 Monika Roll-Popławska edukacja wczesnoszkolna Klasa 3d
69 Anna Rudnicka świetlica
70 Aleksandra Rybacka język niemiecki
71 Maria Rzadkowolska informatyka; technika
72 Artur Sieradzki nauczyciel wspomagajšcy
73 Alicja Skierkowska edukacja wczesnoszkolna Klasa 2d
74 Magdalena Słodzińska język angielski Klasa 6c
75 Tomasz Słomka świetlica
76 Iwona Służewska matematyka Klasa 8d
77 Małgorzata Smagała edukacja wczesnoszkolna Klasa 3g
78 Katarzyna Sońta religia
79 Joanna Stachecka edukacja wczesnoszkolna Klasa 3f
80 Agnieszka Szeflińska plastyka; technika
81 Justyna Szmajewska język polski Klasa 8b
82 Barbara Snopekjęzyk niemiecki
83 Maciej Szpak wychowanie fizyczne Klasa 5f
84 Elżbieta Szymańska edukacja wczesnoszkolna; j.angielski Klasa 2b
85 Magdalena Szyrman pedagog
86 Katarzyna Œlusarska technika
87 Karolina Tomaszewska edukacja wczesnoszkolna Klasa 1e
88 Renata Tomaszewska edukacja wczesnoszkolna Klasa 3b
89 Monika Urbaniak język polskiKlasa 7f
90 Dagmara Wachowska język polski Klasa 8e
91 Barbara Werner biologia; geografia Klasa 4f
92 Joanna Wiszniewska muzyka; plastyka
93 Klaudia Woroniecka świetlica

SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski składać można:

.drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres: Szkoła Podstawowa nr 205 im. św. Jadwigi Królowej Polski , 92-413 Łódź, Dąbrówki 1

.telefonicznie lub faksem - numer: 42 670-99-98

.pocztą elektroniczną: sp205@interia.pl

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 8.00 - 16.00.

Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 205 w Łodzi przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły.

REKRUTACJA

Zapisy do klasy pierwszej odbywajš się zgodnie z corocznie publikowanym Zarządzeniem Łódzkiego Kuratora Oświaty w sprawie naboru. Rodzice chcący aby Ich dziecko uczyło się w naszej szkole proszeni są o składanie podań w sekretariacie szkoły w dowolnym dla nich terminie.

1.Zgodnie z ustawą, wszyscy uczniowie z rejonu szkoły są przyjmowani obligatoryjnie.

2.Do szkoły można przyjšć dzieci spoza rejonu w miarę możliwości.

3.Przyjęcie dziecka spoza obwodu zamieszkania wymaga:

.pisemnej deklaracji (podania) rodziców,

.potwierdzenia ukończenia przygotowania przedszkolnego - dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej,

.dostarczenia odpisu arkusza ocen oraz świadectwa ukończonej klasy - dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klasy programowo wyższej

.powiadomienia szkoły rejonowej dla obwodu zamieszkania dziecka

4.O przyjęciu do szkoły dzieci spoza rejonu decyduje kolejność składania podań.

5.Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo chodzi do naszej szkoły, dzieci absolwentów szkoły.

6.O przyjęciu dziecka do szkoły decydują również ważne czynniki rodzinne opisane w podaniu

7.Podania rodziców (prawnych opiekunów) rozpatruje komisja w składzie trzyosobowym.

8.Do szkoły podstawowej uczęszczają uczniowie od 6 roku życia do 13, nie później jednak niż do 18 roku życia.

9.Na wniosek rodziców, decyzją Dyrektora Szkoły, jeżeli dziecko nie ukończyło przygotowania przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ przez Szkołę Podstawową nr 205 w Łodzi określają w szczególności następujące przepisy:

.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz.1198 - w skrócie u.d.i.p.) oraz ustawy szczególne, w tym m. in.:

.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zm.).

.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zm.).

.Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.).

.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r, nr 101, poz. 926).

Informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek (art. 10 ust 1 u.d.i.p.). Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust 1 u.d.i.p.). W wypadku, gdy informacja nie może być udostępniona w powyższym terminie, Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi powiadomi wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dna złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).

Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi, na podstawie art. 15 ust.1 u.d.i.p., ma prawo pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom poniesionym na wskazany przez wnioskodawcę sposób udostępnienia informacji publicznej lub konieczność jej przekształcenia. Zgodnie z art. 15 ust.2 u.d.i.p. w terminie 14 dni od otrzymania wniosku o udostępnienie informacji publicznej powiadamia się wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem nastąpi po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Udostępnienie informacji przez następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi uniemożliwią udostępnienie informacji zgodnie z żądaniem wnioskodawcy. W tej sytuacji wnioskodawca powiadomiony zostanie o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże mu się sposób lub formę, w jakiej przedmiotowa informacja może zostać udostępniona. Jeżeli w cišgu 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji zostaje umorzone (art. 14 ust 1 i 2 u.d.i.p.). Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w tej sprawie przez Szkołę Podstawowa nr 205 w Łodzi następuje w drodze decyzji (art. 16 ust 1 u.d.i.p.).

ZASADY DOSTĘPU DO INFORMACJI NIEUDOSTĘPNIONYCH

Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi udostępnia informację na wniosek zainteresowanej osoby (podmiotu), pod warunkiem, że jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach dotyczących tajemnic ustawowo chronionych. Informacja publiczna udostępniana jest w trybie wyznaczonym normami ustawy o dostępie do informacji publicznej, przy czym przepisy tej ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określajšcych odmienne zasady i tryb dostępu do informacji, będących informacjami publicznymi.